16-06-2017

“Waardering-lijder of waardering-leider?”

Veranderen, verbeteren, verhogen

Het sturen van een bedrijf in het MKB is geen eenvoudige aangelegenheid. Als eigenaar dient u de koers te bepalen en moet steeds bekeken worden of deze koers ook de juiste is, of dat er bijsturing vereist is. Maar waar moet op gestuurd worden? Is een vraag, die kan leiden tot onzekerheid. Er bestaan veel tools om sturing in goede banen te leiden. Een (te grote) hoeveelheid data is echter niet de remedie om onzekerheid weg te nemen. Onderstaand gaan we in op het gecontroleerd sturen van het bedrijf.

Veranderen (Strategie)

Voor vele ondernemers geldt dat het na het schrijven van een businessplan en dus de strategie, missie en visie niet wordt doorgepakt met het strategisch plan.. De ondernemers, die wel de moeite nemen om het businessplan te schrijven en daarmee de strategie bepalen voor de eerste periode van de onderneming, gebruiken het plan doorgaans nadien nauwelijks meer. Strategie is echter iets dat continu door de gedachten van de ondernemer en de onderneming moet gaan. Het nauw volgen van de strategie en de markt(ontwikkelingen) leidt tot een flexibele onderneming. De missie en visie van de ondernemer en de onderneming, die eenvoudig moeten zijn, dienen hierbij ook steeds in lijn te blijven van de strategie. Juist flexibiliteit is van groot belang in de huidige economie. Men moet continu (willen) verbeteren.

Verbeteren

Het verbeteren van de onderneming en haar processen dient gestoeld te zijn op gegevens. Van belang hierbij is echter wel dat deze gegevens niet te omvangrijk worden. Het is beter om enkele essentiële KPI’s te herkennen, nader te onderzoeken en hierop normen te definiëren, waarop sturing plaatsvindt. Deze KPI’s vertegenwoordigen een significante relatie tussen organisatiedoel en operatie (gekoppeld met processtappen). Als deze koppeling goed is, dan pas kan men proactief bijsturen. Alleen sturen op datgene wat er toe doet geeft meer rust in de organisatie.
Gechargeerd kan worden gesteld dat een bedrijf moet sturen op klantwaarde, na een gedegen vertaling binnen het bedrijf. Hierdoor pakken de overige targets vanzelf gunstig uit. Sturen op klantwaarde maakt dat men efficiënt wordt, medewerkers continu zingeving ervaren en dat klanten tevreden blijven en dus goede ambassadeurs zijn. De focus van het gehele bedrijf ligt op de klant en het systeem wordt ontlast van minder belangrijke vragen. Ergo: de eerste besparingen zijn binnen!

SA-Bart

Verhogen

Het verbeteren van de processen en daardoor het beter sturen op KPI’s leidt tot een (financiële) verbetering van de onderneming, bij minimaal gelijkblijvend risico. Deze financiële verbetering betekent doorgaans dat de geldstromen toenemen. Hogere geldstromen leiden weer tot een verhoogde waarde van de onderneming. Echter, ook de factor risico heeft invloed op de waarde van de onderneming.

De disconteringsfactor, gebruikt in de waardering, bestaat voor een deel uit het onderneming specifieke risico. Denk hierbij aan afhankelijkheid van partijen, zoals leveranciers en afnemers maar ook aan het management en sleutelpersonen binnen de onderneming. Ook zijn de risicospreiding van activiteiten en de flexibiliteit van de onderneming van belang. Dit risico kan met behulp van een lean traject verminderd worden. Bijvoorbeeld:

  • Het stroomlijnen van het proces, waarbij de interne afhankelijkheden worden verminderd, leidt tot een efficiënter proces met minder bijbehorend risico.
  • Een efficiënter proces leidt ertoe dat personeelsleden ‘vrij gemaakt kunnen worden’ om zich te richten op klantniveau. Er is ruimte om meerdere nieuwe klanten te acquireren en/of huidige klanten op een andere wijze te benaderen, waardoor de afhankelijkheid afneemt.
  • Een zelfde benadering van de leveranciers is mogelijk, doordat ruimte ontstaat om andere leveranciers te spreken en te beoordelen.
  • Een efficiënt, gestroomlijnd proces leidt er toe dat dat eenvoudig ingesprongen kan worden op wijzigingen. De flexibiliteit van het proces en de organisatie zijn groter.

Een lean traject levert een vermindering van het risico en daardoor de disconteringsvoet. Dit lager risico leidt tot een verhoogde waarde van de onderneming, bij minimaal gelijkblijvende kasstromen.

Lean en waarde

Lean en waarde zijn twee zaken die met elkaar te maken hebben. Het verbeteren van processen, en daardoor voordelen behalen in efficiency, capaciteit etc. worden vertaald naar waardecreatie. Met behulp van een lean traject wordt inzicht gegeven in het operationele proces en de processen daaromheen. Er kan gewezen worden op de punten, die tot verbetering moeten leiden. Door middels concrete stappen naar een (klant)waarde verhoging te werken, zowel op kasstroom- als op risicogebied, wordt een beter fundament gecreëerd voor een overdracht van de onderneming. In het kader van waarde verbetering van de onderneming, bezien vanuit een toekomstige verkoop van de onderneming, is een verbeterproces van de organisatie dus zeer interessant . Uiteraard geldt dit voor elke onderneming, die het rendement wenst te verhogen!

ID@5 heeft samen met ESJ een product ontwikkeld dat lean en waarde inzichtelijk maakt. Hebt u vragen over lean en/ of waarde, neem dan contact  op met Bert van Beers.